Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przy Strumieniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958903, REGON: 511100439, NIP: 5272989140.

 1. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@przystrumieniu.pl 
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Przy Strumieniu  Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w szczególności w zakresie świadczonych usług. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących sytuacjach:
  • a) gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną;
  • b) przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających przede wszystkim z ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, a także z przepisów ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo o notariacie oraz z innych przepisów nakładających obowiązki, dla których realizacji niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, (od 01.07.2022r. wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym);
  • c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach, do których należą:
   • ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
   • prowadzenie działalności informacyjnej i marketingowej;
   • utrzymywanie bezpośredniego kontaktu, w tym utrzymanie stale aktualizowanej bazy zarządzania relacjami z klientami;
   • w związku z działalnością prowadzoną w social media.
   • w celach statystycznych oraz dokonywania wewnętrznych analiz wynikających z prowadzonej działalności;
  • a) zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda jest przez Państwa wyrażona, w celach określonych przy jej wyrażaniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu obsługi Państwa zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie internetowej formularz kontaktowy lub w wyniku rozmowy telefonicznej (identyfikacja nadawcy / rozmówcy, analiza i udzielanie odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź kontaktu telefonicznego) – jednocześnie w tym miejscu informujemy, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, wysyłając oświadczenie na adres: biuro@przystrumieniu.pl 
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numery identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adresy mailowe oraz wizerunek (system monitoringu). W przypadku zawarcia umowy katalog niezbędnych danych osobowych określają przepisy prawa.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  • a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące;
  • b) podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
  • c) osoby korzystające z portali społecznościowych – w zakresie udostępnianych tam przez Państwa danych;
  • d) w przypadku zawieranych umów (w zależności od rodzaju umowy):
   • notariusz – w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy;
   • bank – w zakresie niezbędnym dla dokonania rozliczeń, w tym w szczególności dla realizacji umowy rachunku powierniczego;
   • generalny wykonawca, podwykonawca, firma wykończeniowa – w zakresie niezbędnym dla realizacji budowy, usunięcia wad, wykonywania prac wykończeniowych;
   • biuro projektowe lub architekt, w przypadku zlecenia przez Państwa dokonania prac;
   • wspólnota mieszkaniowa lub zarządca nieruchomością wspólną;
   • obsługa prawna świadcząca usługi na rzecz Administratora;
   • obsługa informatyczna świadcząca usługi na rzecz Administratora;
   • obsługa księgowa świadcząca usługi na rzecz Administratora;
   • sąd lub inny uprawniony organ władzy publicznej na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 2, a po tym czasie będą niezwłocznie usuwane, o ile ich dalsze przechowywanie nie będzie wynikać z przepisów prawa, przy czym czas przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii celów przetwarzania wskazanych w pkt 2 kształtuje się następująco:
  • a) przetwarzanie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, a także w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – 10 lat lub 3 lata (okres przedawnienia roszczeń zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego);
  • b) przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie archiwizacji księgowej i podatkowej – 5 lat (okres liczony na podstawie art. 74 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 86, art. 88 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej);
  • c) przetwarzanie w celach informacyjnych marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie;
  • d) przetwarzanie w celach udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego / rozmowy – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku liczony od ostatniej korespondencji / rozmowy.
 8. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, jest możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych na etapie zainteresowania ofertą Administratora i utrzymywania kontaktu w celach informacyjnych lub marketingowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz na etapie jej wykonywania podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, jej wykonania oraz prowadzenia rozliczeń i dokumentacji wynikających z przepisów prawa, co sprawia, że podanie przez Państwa danych osobowych w tych celach jest obowiązkowe i ma podstawę w przepisach ustaw wskazanych w pkt. 2.